Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

W naszej Przychodni czekają na Ciebie specjaliści wszystkich dziedzin stomatologii

Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

W naszej Przychodni czekają na Ciebie specjaliści ortodonci oraz stomatolodzy dziecięcy

Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

W naszej Przychodni czekają na Ciebie specjaliści protetyki, chirurgii i implantologii

Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

Wykonujemy również zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym także w ramach kontraktu z NFZ
Strona główna » Przetarg II - 2016

Przetarg II - 2016

WPS.SAG.272-2/16

OGŁOSZENIE

 

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie
ul. Batorego 3, 31-135 Kraków
 
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO
Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.)
 
Adres strony internetowej,  na której udostępniana będzie specyfikacja:
www.wps.com.pl
 
Przedmiot zamówienia
 1. dostawa  materiałów stomatologicznych i ortodontycznych przez okres 1 roku od dnia podpisania umowy, z podziałem na pakiety:

  Pakiet I          Materiały stomatologiczne
  Pakiet II         Materiały ortodontyczne B

  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną dostawę.
Kod CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 (Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej na stronie internetowej www.wps.com.pl.
 
Informacja o składaniu ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (możliwość złożenia oferty na jeden lub oba pakiety.
 
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy
 
 
Termin wykonania zamówienia
 1. Pakiety I, II - zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 1 roku od dnia podpisania umowy.
 
Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień
 • posiadania wiedzy i doświadczenia;

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia dot. spełnienia warunków z art. 22   ust. 1 ustawy.
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia dot. spełnienia warunków z art. 22 ust. 1 ustawy.
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia dot. spełnienia warunków z art. 22 ust. 1 ustawy.
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie  realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące polegania/nie polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,  zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów.
 
 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
 • Oświadczenie wykonawcy, że spełnia on warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

  W przypadku, gdy wykonawca zamierza  przy wykonaniu zamówienia polegać  na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów zobowiązany jest złożyć:
 • Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 
 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.  
 
Dokumenty i oświadczenia wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, jakie należy przedłożyć wraz z ofertą
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wykazującego brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, określonego powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia napisane w innym języku niż polski muszą być przetłumaczone na język polski - do oferty należy dołączyć zarówno dokument w języku oryginalnym jak i tłumaczenie.
 
Ocena spełniania warunków

Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w systemie „spełnia/nie  spełnia”, w oparciu o złożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia wymaganego SIWZ lub jeżeli dokument lub oświadczenie nie będzie zawierało informacji żądanych przez zamawiającego, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania ( z zastrzeżeniem art.26  ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca powinien dołączyć do oferty następujące oświadczenia:
 1. Oświadczenie dotyczące daty ważności produktów (dotyczy materiałów stomatologicznych – Pakiet I) – min. 9 miesięcy
 2. Oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z ustawą o wyrobach medycznych.
 
Informacja na temat wadium

Zamawiający nie przewiduje składania wadium.
 
Sposób przekazywania oświadczeń, zawiadomień i informacji składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują zamawiającemu w formie pisemnej lub za pomocą faksu.
Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysyłane do zamawiającego powinny być kierowane na adres: Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, ul. Batorego 3, 31-135 Kraków Sekcja Administracyjno - Gospodarcza.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
 
I. W przypadku pakietów
 • Pakiet I          Materiały stomatologiczne
 • Pakiet II         Materiały ortodontyczne B

Opis kryteriów:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 90 %
Termin dostawy zamówienia – waga 10%
 
Sposób oceny

Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
A x 90 (pkt) + C (pkt)
B
 
gdzie:                                           
                                                                          
A – najniższa cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
B – cena oferty ocenianej,
C – termin dostawy zamówienia* w dniach roboczych**:

do 2 dni roboczych     – 10 pkt.
do 3 dni roboczych     – 6 pkt.
do 4 dni roboczych     – 3 pkt.
do 5 dni roboczych     – 0 pkt.

Maksymalny termin dostawy zamówienia  to pięć dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Zaoferowanie terminu dostawy zamówienia powyżej 5 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Nie podanie w formularzu ofertowym terminu dostawy zamówienia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

* Termin dostawy zamówienia  - to termin w jakim Wykonawca musi zrealizować złożone zamówienie przez Zamawiającego
**Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -13.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Oferta, która uzyska największą ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą w ramach danego pakietu.
 
 
Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul, Batorego 3 w pokoju nr 413 (IV piętro) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza, do dnia 28.06.2016 roku do godziny 9.00
 
Termin związania ofertą

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie do wykonawców u których ponad 50% zatrudnionych prawników stanowią osoby niepełnosprawne.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2016 roku pod numerem 93747-2016
 
                                                                                    Anna Fleszar
 
                                                                                  Kierownik Sekcji
                                                                       Administracyjno – Gospodarczej
Kraków, dnia 20.06.2016 r. r.                                                         
                                                                      
 

PLIKI DO POBRANIA


ARCHIWUM

Archiwum - Przetarg II 2016
Archiwum - Przetarg 2016
Archiwum - Przetarg II - 2015
Archiwum - Przetarg 2015
Archiwum - Przetarg 2014
Archiwum - Przetarg 2013
Archiwum - Przetarg 2012
Archiwum - Przetarg 2011
Archiwum - Przetarg 2010
Archiwum - Przetarg 2009
 
Napisz Wiadomość

Poniższy formularz nie jest formularzem rejestracyjnym. W sprawach dotyczących terminów oraz leczenia prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją lub właściwymi poradniami (numery telefonów znajdują się w zakładce: rejestracja)


Wypełnij pola:
Rejestracja online *
* wymaga epuapu lub podpisu elektronicznego
Zintegrowany Informator Pacjenta Małopolska Świętuje
Świadczenia refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ