Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

W naszej Przychodni czekają na Ciebie specjaliści wszystkich dziedzin stomatologii

Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

W naszej Przychodni czekają na Ciebie specjaliści ortodonci oraz stomatolodzy dziecięcy

Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

W naszej Przychodni czekają na Ciebie specjaliści protetyki, chirurgii i implantologii

Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

Wykonujemy również zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym także w ramach kontraktu z NFZ
Strona główna » Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://wps.com.pl/
Dane teleadresowe jednostki:
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie
(w skrócie WPS):
Telefon: +48 6337618
E-mail: sekretariat@wps.com.pl
Adres korespondencyjny: ul. Batorego 3, 31-135 Kraków
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


 - zamieszczone na stronie informacje publiczne w postaci załączników są     w formie skanów
   (z uwagi na charakter informacji publicznej)


- opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają  opisu alternatywnego, mają one charakter
  promocyjny i   nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
Ułatwienia na stronie internetowej
- możliwość zmiany rozmiaru tekstu
- możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
- mapa strony
- focus wokół elementów nawigacyjnych
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23  r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie
Deklarację uaktualniono dnia 2021-08-30  r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Kućmierz 
e-mail: sag@wps.com.pl 
Telefon: +48 126336826 ( dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Siedziba Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie przy ul. Batorego 3 w Krakowie częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności architektonicznej:
1. przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie (przychodnia zajmuje pomieszczenia na IV i V piętrze budynku);  komunikacja pionowa - windy)
2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków teletechnicznych i rozwiązań architektonicznych
w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń - windy
3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny (tablice informacyjne) i dotykowy lub głosowy (pracownik rejestracji)
4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa przewodnika - tak
5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji
6. dostosowanie pomieszczenia rejestracji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
1. obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się - nie
2. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - nie
3. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działania WPS w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania
4. zapewnienie komunikacji z WPS na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowy.


Raport o stanie zapewnienia dostepnosc podmiotu publicznego - WPS

 
Napisz Wiadomość

Poniższy formularz nie jest formularzem rejestracyjnym. W sprawach dotyczących terminów oraz leczenia prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją lub właściwymi poradniami (numery telefonów znajdują się w zakładce: rejestracja)


Wypełnij pola:
Rejestracja online *
* wymaga epuapu lub podpisu elektronicznego
Internetowe Konto Pacjenta

Zobacz